להזמנות טלפוניות:

תקנון

אתר האינטרנט אלקטריק דיירקט – תנאי שימוש.
ח.פ. 054160049
ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של אלקטריק דיירקט (להלן: “האתר”.)

כללי
• אתר אלקטריק דיירקט (להלן: “האתר” ) משמש כאתר סחר אלקטרוני לרכישת מוצרים על ידי גולשים באתר (להלן: “המשתמשים” ו/או “הרוכשים” ו/או “גולש/ים”)

• השימוש באתר כפוף לתנאים המפורטים להלן ומעיד על הסכמתך להם. הנך מתבקש לקרוא את התנאים במלואם ובעיון, מפני שהם מהווים את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך לבין החברה וכן הסכם מחייב בינך לבין החברה.

• גלישה באתר ו/או רכישת מוצרים באמצעותו מהווה את הסכמתך לקבל את הרשום בתקנון לכן אם אינך מסכים לתנאי מתנאיו אינך מורשה להשתמש באתר ולרכוש מוצרים ממנו.

• נוסח התקנון המחייב והקובע בכל מועד הינו נוסח התקנון המפורסם באתר.

• כל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה, מכל מין וסוג שהוא בין תוכן האתר לבין הוראות תקנון זה, יגברו ויחולו הוראות התקנון.

• מובהר בזאת, כי השימוש בלשון זכר בתנאי השימוש, נעשה מטעמי נוחות בלבד ואין בו כדי לפגוע ו/או ליצור אפליה כלשהי.

• לא תהא לך ו/או למי מטעמך כל טענה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או מי מטעמה בכל הקשור ו/או הנובע מהשימוש באתר, מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבות החברה בהתאם לתקנון זה.

• והיה אם ייקבע שהוראות כלשהן בתקנון זה אינן תקפות או שאינן ניתנות לאכיפה מכוח הוראות החוקים הרלוונטיים, לרבות אך ללא הגבלה, סעיפי הגבלת האחריות להלן, אזי הסעיפים שנשלל תוקפם או שאינם ניתנים לאכיפה ייחשבו כאילו הוחלפו בסעיפים תקפים וניתנים לאכיפה שתוכנם תואם במידת הקירוב הגדולה ביותר את כוונת הסעיפים המקוריים, ואילו יתר סעיפי התקנון יישארו בתוקפם.

• החברה שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לעשות כל שינוי באתר בכל עת מכל סיבה, בלי כל הודעה מראש.

• להלן שימושים אסורים באתר:
1. שימוש מסחרי באתר ו/או בתוכן האתר
2. להעתיק, לשנות, להפיץ, לפרסם ולאחסן את תוכן האתר ללא הסכמה
• לשבש או להפר כל זכות של משתמש באתר לרבות הזכות לפרטיות

התניית השתתפות ברכישת מוצרים
משתמשים בני 18 ומעלה בעלי תעודת זהות ישראלית תקפה או תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל שבבעלותו המשתמש הינו בעל כרטיס אשראי ישראלי תקף, בעל תא דואר אלקטרוני ובעל כתובת פיזית בישראל. הרכישה מותנית במסירת פרטים אישיים מלאים, נכונים ומדויקים, הכוללים שם, מס’ זהות, כתובת, מספר טלפון וכתובת דואר אלקטרוני תקינה.
תנאי מוקדם לביצוע עסקת רכישה באתר הוא אישורה על ידי חברת כרטיסי האשראי של הגולש. עסקת הרכישה תכנס לתוקף רק לאחר קבלת אישור זה ובהתאם ליתר הוראות התקנון.
מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה שומרת לעצמה את הזכות, בכל עת, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי להפסיק ו/או למנוע באופן מידי את הגישה למכירות ו/או לבטל השתתפות של משתמשים אשר ביצעו שימוש בלתי ראוי או בלתי סביר באתר, ובין היתר במקרים הבאים:
• א. ביצוע מעשים בלתי חוקיים ו/או הפרה של הוראות הדין.
• ב. הפרת תנאי מתנאי התקנון.
• ג. מסירת פרטים שגויים במתכוון בעת הרכישה ו/או במועד מאוחר יותר. פרטים אישיים כוזבים אסורה לחלוטין ועשויה להווה עבירה פלילית על פי הוראות חוק העונשין.
• ד. ביצוע מעשה או מחדל שיש בו בכדי לפגוע בחברה ו/או בפעילות התקינה של האתר ו/או בצד ג’ כלשהו.

מוצרים
• החברה מציעה לרכישה באתר מוצרים בדגמים שונים, סוגים וכמויות לפי שיקול דעתה הבלעדי. החברה שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית, ובכל עת, להוסיף ו/או לגרוע מוצרים ו/או שירותים המוצעים לרכישה באתר וכן לקבוע את אופן הרכישה ואת מחיר הרכישה.
• תצלומי המוצרים המופיעים באתר, נועדו לשם המחשה בלבד. באם יהיה הבדל בין המראה המלא של המוצר למופיע באתר, יגבר המפרט המלא שעל גבי המוצר הפיזי.
• המוצרים המוצעים למכירה באתר ומחיריהם יהיו בתוקף לגבי המלאי הקיים בלבד.
• בכל מקרה של טעות בתום לב, הפרטים המתוארים במודעת המוצר אינם תואמים את המוצר, תינתן אפשרות למזמין לבחור בין קבלת המוצר הקיים כפי שניתן לספקו בפועל, לבין קבלת כל הסכומים שנגבו ממנו על חשבון המוצר.

אחריות
• בלא תעודת אחריות של המוצר שהונפקה למוצר שנרכש לא יהיה המוצר בגדר אחריות.
• ברכישת המוצר יצוין משך האחריות על גבי תעודת האחריות.
• במקרה של צורך הרוכש בהפעלת האחריות עלות משלוח המוצר וחזרתו יחולו על הרוכש ובאחריותו.
• כל סימני פגיעה או נזק ובלאי לא סביר במוצר, ואו תיקון ע”י גורם לא מוסמך, יגרמו גרמו לפקיעת האחריות, במקרה כזה עלות הנזק יחול על הרוכש.
• האחריות למוצרים המפורסמים לרכישה באתר חלה על היצרנים ו/או היבואנים ו/או המשווקים המורשים של המוצרים ,ובהתאם לתנאי תעודות האחריות והשירות הצמודות לכל מוצר ו/או שרות.
במידה ולא ציון זמן האחריות על המוצר ,האחריות הינה שנה בלבד .

מדיניות ביטולים
• הודעה על ביטול עסקה מכל סיבה שהיא תהיה באמצעות אחד מאמצעי התקשורת הבאים:
טופס פניה ממוחשב, מוקד שירות לקוחות בטלפון 052-3991075,
במיילgetlec200@gmail.com
• זכות ביטול עסקה מכוח החוק חלה עד 14 ימים מיום קבלת המוצר או מסמך הגילוי לפי המאוחר מבין השניים.
• דמי ביטול עסקה יהיו בכפוף לחוק הגנת הצרכן וייגבו בעת ביטול שלא עקב פגם או אי התאמה בין המוצר למסמך הגילוי ומפרט המוצר.
• דמי הביטול יהיו בערך של 5% או 100 ש”ח הנמוך מבניהם.
• חובת החזרת המוצר למחסני החברה / הספק היא על הלקוח.
• ביטול עסקה שלא עקב פגם או אי התאמה-החזרת המוצר תעשה על חשבון הצרכן.
• המוצר יוחזר באריזתו המקורית בלבד.
• החזר כספי יוחזר באמצעות אמצעי התשלום ששילם הלקוח תוך 14 ימי עסקים מיום החזרת המוצר בפועל.

תנאי תשלום
את מחיר המוצר המצוין במודעת המוצר בתוספת דמי משלוח, ניתן לשלם בתשלום אחד או עד 12 תשלומים ללא ריבית, אלא אם צוין אחרת בגוף מודעת המוצר.

התחייבות האספקה ומשלוחים
• בעת רכישת המוצר מצוין באתר מספר ימי האספקה. במידה ולא ציון זמן האספקה ,הזמן שניתן מראש הינו 7 ימי עסקים .
בתחומי הקוו הירוק זמן אספקה משתנה ויכול להגיע לעד 21 ימי עסקים .
הובלה לקוו הירוק הינה בעלות מיוחדת ויש לציין זאת בעת ביצוע ההזמנה .

• ספירת ימי עסקים תהיה מיום א’ ועד יום ה’. שישי שבת וימי חג לא יחשבו כימי עסקים.
• רכישה טלפונית ללא אמצעי תשלום מראש אינו מחייב את החנות לספק את המוצר ו/או לשריין את המוצר והמחיר.
• אופן המשלוח ועלותו תקבע ע”י המזמין תוך בחירת האפשרויות העומדות לרשותו באתר.
• התחייבות האספקה הינה ההתחייבות שלנו להוציא את המשלוח מצדנו ללקוח עד ימי האספקה המצוינים.
• מרגע משלוח המוצר זמן ההגעה תלויה אך ורק בסוג השילוח שבחר המזמין.
• אספקת המוצרים תתבצע בתחומי הקו הירוק בלבד.
• חוק פינוי חובה מתקיים על פי דין (מוצר זהה באופן פעילותו וגודלו בתנאי שמנותק מחשמל מים או גז )
• החברה לא תהא אחראית בגין עיכובים באספקת מוצרים שאינם בשליטתה ו/או שמקורם במזמין, לרבות אך לא רק עיכוב בגין קושי ליצור קשר עם המזמין בשעות העבודה המקובלות
• מחיר הובלת מקרר אינו כולל פירוק דלתות במידת הצורך-במידה ויש צורך בפירוק דלתות התשלום ישירות למוביל. אותו הכלל חל גם במקרה ויש צורך בפירוק מוצר אותו ביקש הלקוח לפנות מביתו על פי חוק פסולת אלקטרונית.
• במקרים בהם המוצר מצריך הובלה חריגה, לרבות הובלה לקומה 2 ומעלה שלא ניתן להעלותה במעלית המצויה במבנה ו/או הובלה הדורשת אמצעים מיוחדים (כדוגמת מנוף) ייגבה תשלום נוסף בגין דמי ההובלה כפי שיסוכם עם הרוכש ובלבד שהדבר אפשרי.
ההובלה הינה עד קומה 2 כל קומה נוספת הינה בתוספת תשלום 30-50 שח .מדרגות בתוך הבית נקראים תוספת קומה בכל מצב ולא שייך לקומת הדירה .סעיף זה חל גם על פינוי מוצר ישן .
סעיף הגבלת פרטיות
אנו מתיייבים בשמירת סודיות פרטי לקוח ופרטי אמצעי התשלום של הלקוח
סעיף הגבלת אחריות
במידה והספק או היבואן לא יצרו קשר לאספקת המוצר או בעית משלוח או בעיה כלשהיא בקשר לאספקת המוצר וטיב המוצר אנו נשמח לעמוד לרשותכם בטלפון 052-3991075 שרות הלקוחות במייל info@electricdirect.co.il או בווטס אפ.

ברירת דין ומקום שיפוט
התנאים המובאים לעיל ולהלן ,פרשנותם ואכיפתם נשלטים על ידי חוקי מדינת ישראל בלבד. כל העסקאות המתבצעות באמצעות אתר זה הנן כפופות לדין הישראלי בלבד וכל הליך משפטי
בגין כל עילה שמקורה בפעולה משפטית שהתבצעה באתר זה יתברר בבית המשפט מוסמך במחוז תל אביב בלבד.